POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· SYGNATARIUSZE KARTY

DR INŻ. MARIAN KRZAKLEWSKI

Działalność naukowa, badawcza i dydaktyczna
Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1987 roku uzyskał stopień doktora na Politechnice Śląskiej w dziedzinie komputeryzacji procesów przemysłowych. W latach 1976 -1984 pracownik naukowo-badawczy w Zakładzie Systemów Automatyki Kompleksowej PAN (obecnie Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN).

Od 1985 r. pracownik naukowy a od 1990 roku adiunkt na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W latach 1995-97 wykładowca na KUL w Lublinie w zakresie „Analizy Systemowej Przedsiębiorstwa” i „Dialogu przemysłowego w UE”. W latach 2012-2013 prowadził wykłady na studium podyplomowym w Pomorsko-Kaszubszkiej Szkole Wyższej z zakresu „Zarządzania umiejętnościami na rynku pracy”.

Działalność publiczna i społeczna
Od września 1980 r. do dziś jest członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. We wrześniu 1980 r. współzałożyciel NSZZ „Solidarność” w Polskiej Akademii Nauk. Po 13 grudnia 1981 r. zaangażowany w działalność podziemną Śląsko-Dąbrowskiej „S”. W 1984 r. aresztowany na ulicach Zabrza i osadzony w areszcie śledczym w Katowicach. Zwolniony w 1984 r. na podstawie amnestii. Od 1986 r, był członkiem struktur podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, odpowiedzialny za kolportaż a od 1988 r. za podziemną drukarnię regionalną. Na początku 1989 r. wchodzi w skład nielegalnej Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „S”. Od 1990 r. członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S”. W lutym 1991 r. na III Zjeździe „S” wybrany na Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „S”. Ponownie wybrany na przewodniczącego w 1992, 1995 i w 1998 roku. Pełnił tę funkcję do 2002 r.. Od 2002 do 2006 członek Komisji Krajowej NSZZ „S”.

W okresie gdy był Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” do Statutu Związku wprowadzono zapis, że Związek „…opiera swoją działalność na gruncie etyki chrześcijańskie i katolickiej nauki społecznej” (1996). Rok wcześniej Zjazd „Solidarności” postanowił włączyć tekst Karty Praw Rodziny przedstawiony przez Stolicę Apostolską do Uchwały Programowej Związku (1995).

W latach 90-tych XX wieku był uczestnikiem spotkań plenarnych i konferencji komisji papieskich „Pro familia” i „Iustitia et Pax”.

W latach 1994-1997 był Przewodniczącym „Społecznej Komisji Konstytucyjnej” przygotowującej w imieniu NSZZ „Solidarność” Projekt Obywatelski Konstytucji przy współpracy z ugrupowaniami niepodległościowymi i centroprawicowymi, poparty podpisami prawie 2 milionów obywateli.

W 1996 r. założyciel i pierwszy przewodniczący AWS - Akcji Wyborczej Solidarność ( do XII 2000 roku), która w 1997 r. zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w Polsce. Poseł na Sejm w latach 1997-2001. Przewodniczący Kluby Parlamentarnego AWS w Sejmie III kadencji.

W latach 1998-2001 członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu i wiceprzewodniczącym grupy Chrześcijańskich Demokratów tamże.

W 2000 r. był kandydatem Akcji Wyborczej Solidarność w wyborach prezydenckich. W pierwszej turze wyborów uzyskał 15,6% i poparcie 2,74 miliona wyborców.

W latach 1991-2002 reprezentował NSZZ ”Solidarność” we władzach Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych i Światowej Konfederacji Pracy skupiającej chrześcijańskie związki zawodowe z całego świata. Od 1995 do 2002 był członkiem władz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

W 1995 r. przewodząc misji pomocowej dla wolnych związków zawodowych w Białorusi został aresztowany na ulicach Mińska i deportowany do Polski przez agentów białoruskiej KGB.

Od 2004 do 2020 r. był członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego (EKES) w Brukseli. W EKES był, między innymi, sprawozdawcą kilkunastu oficjalnych dokumentów Komitetu publikowanych w Dzienniku Urzędowym UE.

Od 2003 do 2021 r. reprezentował NSZZ „Solidarność” w Komitecie Wykonawczym Europejskiej Rady Pracowników Profesjonalnych i Kadrowych „Eurocadres”.

Od 1996 r. założyciel i prezes Stowarzyszenia „Solidarni ze Stocznią Gdańską”.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Posiada status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych. Uhonorowany przez Krajowy Zjazd Solidarności w 2018 r. tytułem i odznaką “Zasłużony dla NSZZ “Solidarność”.