POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

JÓZEF MOZOLEWSKI

W 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność” i tworzył od podstaw struktury związku w Mońkach. W tym samym roku został wybrany Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „S” w swoim zakładzie pracy, Wiceprzewodniczącym Terenowej Komisji Koordynacyjnej w Mońkach, delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Białystok oraz członkiem Zarządu Regionu.

Podczas trwania stanu wojennego, wraz z kolegami, podjął działalność opozycyjną łącznie z organizowaniem pomocy dla represjonowanych. W 1988 r. został wybrany Przewodniczącym Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "S" w Mońkach.

· w latach 1991-1993 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Białystok, a od października 1993 r. nieprzerwanie do dnia dzisiejszego jest Przewodniczącym Regionu Białystok, obecnie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „S”.

· w latach 1994-1998 był radnym Miasta i Gminy Mońki,

· w latach 1997-2001 - Poseł na Sejm RP III kadencji, wybrany z listy AWS.

· w latach 1998 – 2001 radny I kadencji Sejmiku Woj. Podlaskiego

Jest delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów oraz członkiem Komisji Krajowej NSZZ „S”.

· w latach 2002-2010 pełnił funkcję członka Prezydium Komisji Krajowej.

Od 2008 roku reprezentuje NSZZ „S” na forum EZA – European Centre for Worker’s Questions (Europejskiego Centrum Pytań Pracowniczych), którego to w 2010 roku został Wiceprezydentem.

Jako Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego jest bardzo mocno zaangażowany w krzewienie kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wraz z Księdzem Prałatem dr Andrzejem Kakareko Kanclerzem Kurii Metropolitalnej pośredniczy w przekazywaniu relikwii strukturom kościelnym za pośrednictwem struktur Związku NSZZ „S” z terenu całego kraju oraz zagranicy.

Co roku z inicjatywy Przewodniczącego odprawiane są Msze Święte w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli w intencji męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego jak i Jego rodziców, gdzie biorą udział Związkowcy i sympatycy Związku z całego kraju.

Przewodniczący utrzymuje stały kontakt z Rodziną bł. księdza Jerzego Popiełuszki poprzez wspólne uczestniczenie w uroczystościach religijno- patriotycznych organizowanych przez Podlaską „Solidarność”.

Został odznaczony:

· w 2006 r. Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy - przez Głównego Inspektora Pracy,

· 18 czerwca 2009 r. Nagrodą „Świadek Historii” za upamiętnianie Historii Narodu Polskiego przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej,

· 1 marca 2012 r. Złotym Krzyżem Zasługi - przez Prezydenta RP,

· 15 czerwca 2016 r. Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności na rzecz społeczeństwa woj. podlaskiego,

· 3 grudnia 2018 r. Medalem 100- lecia odzyskania niepodległości- nadanym przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego,

· Medalem Ogólnopolskim Komitetu Pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Zło Dobrem Zwyciężaj” za szerzenie pamięci o bł. ks. Jerzym Popiełuszko,

· 13 maja 2019 r. – Tytuł Honorowego Obywatelstwa Powiatu Monieckiego,

· 16 grudnia 2019 r. Odznaka NFZ „Ubezpieczenia Zdrowotne 1999-2019”,

· 11 maja 2020 r. – postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczony został Krzyżem Wolności i Solidarności.

Posiada status działacza opozycji antykomunistycznej – decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr DSE2-KO971-D12081-1D/18 z dnia 22.08.2018 r.